ผู้บริหารระดับสูง

นายนพดล ชินบุตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง – ประเทศไทย
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 16 เม.ย. 2561

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 1 มกราคม 2561 : กรรมการบริษัท, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด 
 • 1 มกราคม 2561 : กรรมการบริษัท, บริษัท สินภูฮ่อม โฮลดิ้ง จำกัด

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 มกราคม 2561 – 15 เมษายน 2561 : รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง – ประเทศไทย
 • 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีฟิสิกส์
 • 1 มิถุนายน 2557 – 31 ธันวาคม 2557 : ผู้จัดการอาวุโส สังกัด สายงานโครงการต่างประเทศและปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager, Hassi Bir Rekaiz, ประเทศแอลจีเรีย
 • 1 สิงหาคม 2555 – 31 พฤษภาคม 2557 : ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานโครงการต่างประเทศและ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง ผู้จัดการสำรวจศักยภาพปิโตรเลียม Hassi Bir Rekaiz ประเทศแอลจีเรีย
 • 1 ตุลาคม 2553 – 31 กรกฎาคม 2555 : นักธรณีฟิสิกส์อาวุโส Hassi Bir Rekaiz ประเทศแอลจีเรีย
 • 1 มีนาคม 2551 – 30 กันยายน 2553 : ผู้จัดการสำรวจศักยภาพปิโตรเลียม โครงการ B6/27
 • 16 มิถุนายน 2548 – 29 กุมภาพันธ์ 2551 : ผู้จัดการธรณีฟิสิกส์ โครงการอาทิตย์
 • 20 มีนาคม 2545 – 15 มิถุนายน 2548 : นักธรณีฟิสิกส์อาวุโส Hoan Vu JOC ประเทศเวียดนาม
 • 1 สิงหาคม 2541 – 19 มีนาคม 2545 : นักธรณีฟิสิกส์อาวุโส โครงการอาทิตย์
 • 10 มกราคม 2533 – 31 กรกฎาคม 2541 : นักธรณีฟิสิกส์ สังกัดฝ่ายสำรวจปิโตรเลียมและโครงการ – โดยปฏิบัติงานสมทบกับบริษัท ยูโนแคลพม่า ประเทศเมียนมาร์ ในปี 2534-2535 และดูแลโครงการร่วมทุนเมียนมาร์  (โครงการยาดานา-เยตากุน) ประจำสำนักงาน บริษัท PTTEP International Limited (Yangon Branch) ประเทศเมียนมาร์ ในปี 2538-2541

การฝึกอบรม

 • กันยายน 2549 : Maximizing Performance for Appraiser by DDI
 • กันยายน 2553 : Coaching and Counseling by P&P Consultants Company Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี