ผู้บริหารระดับสูง

นางสุจิตรา สุวรรณสินพันธุ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 16 ต.ค. 2559

การศึกษา

  • M.E., Energy Technology, Asian Institute of Technology
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 1 ตุลาคม 2558 - 15 ตุลาคม 2559 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
  • 16 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
  • 2550 – 2554 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและพาณิชย์ปิโตรเลียม
  • 2548 – 2550 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์ปิโตรเลียม
  • 2546 – 2548 : ผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์ปิโตรเลียม

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00268

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี