ผู้บริหารระดับสูง

นางสุจิตรา สุวรรณสินพันธุ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 16 ต.ค. 2559

การศึกษา

 • M.E., Energy Technology, Asian Institute of Technology
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 ตุลาคม 2558 - 15 ตุลาคม 2559 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
 • 16 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
 • 2550 – 2554 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและพาณิชย์ปิโตรเลียม
 • 2548 – 2550 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์ปิโตรเลียม
 • 2546 – 2548 : ผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์ปิโตรเลียม

การฝึกอบรม

 • 2558 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • 2558 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • 2551 Executive Leadership Program by NIDA
 • 2550 Principles of International Oil Trading by The Oxford Princeton Program
 • 2549 Senior Executive Program by Sasin School of Management