ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2559

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561: รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
 • ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559: รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี และผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี 
 • เมษายน 2558 - กันยายน 2558: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
 • กรกฎาคม 2557 - มีนาคม 2558: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชีและรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
 • กรกฎาคม 2556 - มิถุนายน 2557: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
 • 16 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556: ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานการเงินและการบัญชี และมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Integration Management Manager, โครงการระบบ Enterprise Resource Planning Project (ERP)
 • เมษายน 2553-15 มกราคม 2556: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีกลาง

การฝึกอบรม

 • 2562: หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
 • 2559: Director Certification Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2557: EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
 • 2554: TLCA Executive Development Program โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย