ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2559

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 20 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท พีทีทีอีพี เอชเค โฮลดิ้ง จำกัด
 • 27 พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
 • 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท พีทีทีอีพี โฮลดิ้ง จำกัด

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 : รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
 • 1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี และผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี 
 • 1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
 • 1 กรกฎาคม 2557-31 มีนาคม 2558 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชีและรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
 • 1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
 • 16 มกราคม 2556-30 มิถุนายน 2556 : ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานการเงินและการบัญชี และมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Integration Management Manager, โครงการระบบ Enterprise Resource Planning Project (ERP)
 • 1 เมษายน 2553-15 มกราคม 2556 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีกลาง

การฝึกอบรม

 • 9 พฤษภาคม 2559 – 4 กรกฎาคม 2559 : Directors Certification Program (DCP) 220/2016, Thai Institute of Directors Association
 • EP-LEAD Program โดยสถาบัน IMD business school ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • TLCA Executive Development Program (EDP) โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00165

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี