ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2559

การศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (พณ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี การบัญชี (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 2557-2558: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  • 2555-2557: ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  • 2553-2555: ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  • 2548-2552: ผู้จัดการฝ่ายตลาดทุนและผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00050

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี