ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวลดาวัลย์ เสียมหาญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ
อายุ : 52
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2559

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2557 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Comparative Law, Indiana University at Bloomington, U.S.A.
 • Master of Laws, University of Pennsylvania, U.S.A.

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ
 • 2554 - 2557 ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
 • 2549 - 2554 ที่ปรึกษากฎหมาย
 • 2546 - 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

การฝึกอบรม

 • Senior Executive Program (SEP 20) รุ่นที่ 20 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • The 4 Imperatives of Great Leaders
 • Leadership Greatness
 • Leaders in Action
 • Corporate Governance (CG)
 • Driving Team Performance for Leader

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี