ผู้บริหารระดับสูง

นายยงยศ ครองพาณิชย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

  • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี และ รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
  • 2557 – 30 กันยายน 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน และรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
  • 2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 2554 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี