ผู้บริหารระดับสูง

นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต
 • 1 - 31 ตุลาคม 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต และรักษาการตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
 • 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการพัฒนา
 • 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
 • 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง (ประเทศไทย)
 • 1 เมษายน 2556 - 31 ธันวาคม 2557: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการอาทิตย์
 • 16 มิถุนายน 2555 – 31 มีนาคม 2556 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบำรุงรักษาและตรวจสอบ
 • 1 มกราคม 2553 – 15 มิถุนายน 2555 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ โครงการเอส 1
 • 1 เมษายน 2547 – 31 ธันวาคม 2552 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบำรุงรักษาและตรวจสอบ
 • มกราคม 2546 – 31 มีนาคม 2547 : ผู้จัดการอาวุโส แท่นผลิตโครงการบงกช
 • ธันวาคม 2544 - มกราคม 2546 : ผู้จัดการ แท่นผลิต
 • พฤศจิกายน 2542 - ธันวาคม 2544 : หัวหน้าปฏิบัติการ การผลิต
 • เมษายน – ตุลาคม 2542 : หัวหน้าปฏิบัติการ การผลิต

การฝึกอบรม

 • 2561: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • 2557: Leadership Succession Program by Institute of Research and Development for Public Enterprises
 • 2548: Upstream Management of Petroleum Development & Operation by International Programme for Petroleum