ผู้บริหารระดับสูง

นายธีรพล พูนศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 2
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 มี.ค. 2560

การศึกษา

 • PhD. of Engineering, (Chemical Engineering), New Mexico State University, สหรัฐอเมริกา
 • Master of Business Administration (MBA), New Mexico State University, สหรัฐอเมริกา
 • Master of Sciences (Chemical Engineering), University of Louisiana, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 21 กรกฎาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560: รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 2
 • 21 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560: รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 3
 • 2556 - 2559: ผู้จัดการอาวุโส โครงการโอมานและปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง General Manager
 • 2553 - 2556: ผู้จัดการอาวุโส โครงการอินโดนีเซียและปฏิบ้ติงานสมทบตำแหน่ง General Manager

การฝึกอบรม

 • Advanced Management Program for Oil  & Gas Industry by Thunderbird School of Global Management
 • Leadership: Culture and Modern Workplaceกันยายน 2552: Crucial Conversations
 • Performance Feedback and Review

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี