ผู้บริหารระดับสูง

นายธีรพล พูนศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 2
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 มี.ค. 2560

การศึกษา

  • PhD. of Engineering, (Chemical Engineering), New Mexico State University, สหรัฐอเมริกา
  • Master of Business Administration (MBA), New Mexico State University, สหรัฐอเมริกา
  • Master of Sciences (Chemical Engineering), University of Louisiana, สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 21 กรกฎาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560: รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 2
  • 21 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560: รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 3
  • 2556 - 2559: ผู้จัดการอาวุโส โครงการโอมานและปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง General Manager
  • 2553 - 2556: ผู้จัดการอาวุโส โครงการอินโดนีเซียและปฏิบ้ติงานสมทบตำแหน่ง General Manager

การฝึกอบรม

  • 2557: EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
  • 2556: Advance Management Program For Oil and Gas Industry โดย Thunderbird School of Global Management