ผู้บริหารระดับสูง

นาย สัมฤทธิ์ สำเนียง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
อายุ : 55
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 2559 - 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2558 : ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2557 : ผู้จัดการฝ่ายการเงินบริษัทในเครือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

 • Advanced Management Program (AMP) 3 - Business & People Management
 • การสื่อสารกับสื่อมวลชนสำหรับผู้บริหาร
 • Anti-Corruption Management Systems
 • นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.),กรมบัญชีกลาง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
 • Leadership Development Program III
 • Business Management

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00006

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี