ผู้บริหารระดับสูง

นายสุขสันต์ องค์วิเศษ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2561

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเคมี) University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย 

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
 • 1 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
 • 1 กรกฎาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560: รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
 • 1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559: ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแอลจีเรีย ปฎิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager โครงการ Hassi Bir Rekaiz ประเทศแอลจีเรีย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2553 - 31 ธันวาคม 2557: ผู้จัดการอาวุโส ปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง Myanmar Construction Project สาธารณรัฐเมียนมาร์

การฝึกอบรม

 • 20 กันยายน 2561 หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) 2 รุ่นที่ 3
 • ธันวาคม 2559: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 • พฤศจิกายน 2557: EP-Lead III Program
 • กันยายน 2556: High Impact Presentation by The Coach
 • กรกฎาคม 2552:  BOSIET With EBS by SEQU Training Offshore  (Malaysia)
 • กุมภาพันธ์ 2551: HSEMS Manual Training (Malaysia)
 • กันยายน 2550:  Managing People
 • มิถุนายน 2550: Planning and Managing Projects
 • พฤษภาคม 2550: Advanced Project Management For Engineer
 • เมษายน 2549: CPOC Strategic Business Planning Workshop
 • มิถุนายน 2548: Executive Loss Control Management

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี