ผู้บริหารระดับสูง

นางสุจินดา พลอยมนตรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล และรักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล
อายุ : 51
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2559

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 14 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด

การศึกษา

 • ปริญญาโท Master's of Science Degree, Human Resource Development, Pittsburg State University, USA 
 • ปริญญาตรี Bachelor's of Education (B.Ed.), Chulalongkorn University (Second-Class Honors)  

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 1 กรกฎาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล; รักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล และรักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล และรักษาการตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
 • 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 ธันวาคม 2558 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล
 • 1 ตุลาคม 2556 - 31 มกราคม 2558 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรักษาการ ผู้จัดการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
 • 1 กรกฎาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 : รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 1 มีนาคม 2554 - 30 กันยายน 2556 : ผู้จัดการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
 • 1 พฤศจิกายน 2550 - 28 กุมภาพันธ์ 2554 : ผู้ประสานงาน กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

การฝึกอบรม

 • EP LEAD III Program, IMD Business School , ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี