ผู้บริหารระดับสูง

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 60
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 พ.ย. 2560

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
 • เมษายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิ PIN & PLearning Foundation
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันวิทยาการพลังงาน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก Ph.D. of Sciences (Petroleum Engineering), University of Tulsa สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Master of Sciences (Petroleum Engineering), University of Tulsa สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี Bachelor of Sciences (Petroleum Engineering), University of Tulsa สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 2557 – 2558 กรรมการ สมาคมไทย - พม่า เพื่อมิตรภาพ
 • 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที เอฟแอลเอ็นจี จำกัด
 • 2555 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีทีอีพี เอฟแอลเอ็นจี โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีทีอีพี เซาท์เวสต์ เวียดนาม จำกัด
 • 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีทีอีพี ฮอนวู จำกัด
 • 2550 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีทีอีพี แอฟริกา อินเวสท์เมนต์ จำกัด
 • มกราคม – ตุลาคม 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการต่างประเทศ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ ปตท.สผ.

ดำเนินธุรกิจ ปตท.สผ. ให้เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาค และเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยและยอมรับในต่างประเทศ สามารถสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนและความมั่นคงทางพลังงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรและบุคคลากรให้มีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และเทคโนโลยี เพื่อแข่งขันในสภาพธุรกิจที่มีความเสี่ยงและความผันผวนสูง

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ.

ส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมืออาชีพภายใต้ระบบที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การฝึกอบรม

 • Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 224/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
 • Advanced Management Program 2006 (Executive Education Program), Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • GE Energy Customer Executive Leadership Program (2012), GE Global Learning, Crotonville, สหรัฐอเมริกา
 • Leadership Development Program III (2013), PTT Leading and Learning Institute (PLLI)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00597

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี