ผู้บริหารระดับสูง

นางนาถฤดี โฆสิตาภัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 มิ.ย. 2562

การศึกษา

 • 1 มิถุนายน 2541 – 1 มีนาคม 2544: สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 16 พฤษภาคม 2526 – 31 มีนาคม 2530: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 ตุลาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กร และกำกับการปฏิบัติตามโยบาย
 • 16 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
 • 1 กรกฎาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
 • 1 พฤษภาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 : ผู้จัดการอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ Save to be Safe
 • 1 มกราคม 2558- 30 เมษายน 2559 : ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายแผนกลยุทธ์
 • 1 กุมภาพันธ์ 2557- 31 ธันวาคม 2557 : ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนโครงการต่างประเทศ
 • 1 มิถุนายน 2554 - 31 มกราคม 2557 : ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนประเทศเมียนมาร์
 • 1 มิถุนายน 2549 - 31 พฤษภาคม 2554 : Joint Venture Manager, Chevron Thailand E&P
 • 1 เมษายน 2542 - 31 พฤษภาคม 2549 : Planning Manager/ Joint Venture Manager / Unocal Thailand

การฝึกอบรม

 • EP-LEAD Program, IMD Business School
 • PTT Group VP Development Program