ผู้บริหารระดับสูง

นางนาถฤดี โฆสิตาภัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 16 พ.ย. 2560

การศึกษา

  • 1 มิถุนายน 2541 – 1 มีนาคม 2544: สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 16 พฤษภาคม 2526 – 31 มีนาคม 2530: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 1 กรกฎาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
  • 1 มกราคม 2558- 30 เมษายน 2559: ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายแผนกลยุทธ์
  • 1 กุมภาพันธ์ 2557- 31 ธันวาคม 2557: ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนโครงการต่างประเทศ
  • 1 มิถุนายน 2554 - 31 มกราคม 2557: ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนประเทศเมียนมาร์
  • 1 มิถุนายน 2549 - 31 พฤษภาคม 2554: Joint Venture Manager, Chevron Thailand E&P
  • 1 เมษายน 2542 - 31 พฤษภาคม 2549: Planning Manager/ Joint Venture Manager / Unocal Thailand

การฝึกอบรม

  • EP-LEAD Program, IMD Business School
  • PTT Group VP Development Program

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี