ผู้บริหารระดับสูง

นางประณต ติราศัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
อายุ : 60
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2561

การศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท
  • 1 ตุลาคม 2556 -31 ธันวาคม 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท
  • 1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2556: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย และรักษาการผู้จัดการอาวุโส สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • กุมภาพันธ์ 2548 - มีนาคม 2553 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย: รักษาการ ผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ตุลาคม 2543 - มีนาคม 2553 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
  • มกราคม 2543 - ตุลาคม 2543 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
  • พฤศจิกายน 2542 - ธันวาคม 2542 : ผู้จัดการ ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
  • มกราคม 2541 – ตุลาคม 2542 : ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการบงกช

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00386

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี