ผู้บริหารระดับสูง

นางณัฏ โล่ห์สุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
อายุ : 55
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 มิ.ย. 2556

การศึกษา

 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • เมษายน 2547 – พฤษภาคม 2556 : General Manager, ฝ่ายสื่อสารองค์กร, บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด, North ASEAN
 • 2539 – มีนาคม 2547 : Head of Corporate Communications Division, บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
 • 2535-2539 : Group Director of Public Relations , Marriott Royal Garden Resort Group, กรุงเทพมหานคร, พัทยา, และหัวหิน

การฝึกอบรม

 • Team Building
 • Internet Workshop
 • Strategic E-commerce
 • Conflict Management
 • Cross Culture Management
 • 2548-The Institute on Corporate Community Involvement
 • 2548-Evaluation and Measurement on Corporate Social Program
 • 2548-Building Effective Employee Volunteer Program
 • 2548-Corporate Image and Reputation Management

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี