ผู้บริหารระดับสูง

นางเกสรา ลิ้มมีโชคชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
อายุ : 60
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2559

การศึกษา

 • M.Eng. (Engineering Policy), Asian Institute of Technology
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 2544 - 2546 : ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจปิโตรเลียมและพาณิชย์ปิโตรเลียม
 • 2546 - 2550 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจปิโตรเลียม
 • 2550 - 2554 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายแผนกลยุทธ์
 • 2554 - 2555 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง

การฝึกอบรม

 • 2558 : หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 204/2015
 • 2558 : หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่  6/2015
 • 2555 : The Energy Risk Managment Course (Advanced)
 • 2555 : Risk Management & Governance of E&P Projects
 • 2555 : Gatekeeping Effectiveness : How to Be a Business Leader for Capital Projects
 • 2554 : Executive seminar on Risk Management of Thailand Energy Supplies
 • 2554 : Enterprise Risk Management
 • 2554 : Underwriting Energy Insurance
 • 2553 : Plan for Thailand Energy Crisis
 • 2552 : Executive Course: The New Challenges in Thailand E&P Business
 • 2549 : Understanding the Petrochemical Industry & the Lurking Issues
 • 2549 : LNG Fundamentals
 • 2548 : LNG-Gas Purchase and Transportation Contracts & LNG/Gas Pricing and Transportation Tariff
 • 2548 : The 13th IBC FPSO/ Floating Production Technology for Offshore Oil & Gas Production Seminar

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี