ผู้บริหารระดับสูง

นางเกสรา ลิ้มมีโชคชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 60
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2561

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Engineering Policy), Asian Institute of Technology
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • มกราคม 2559 – มิถุนายน 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • มกราคม 2556 – ธันวาคม 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • กุมภาพันธ์ 2554 – ธันวาคม 2555 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 • สิงหาม 2552 – กุมภาพันธ์ 2554 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์
 • ธันวาคม 2550 – กรกฎาคม 2552 : : ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

การฝึกอบรม

 • 2558: หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 204/2015
 • 2558: หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่  6/2015
 • 2555: The Energy Risk Management Course (Advanced)
 • 2555: Risk Management & Governance of E&P Projects
 • 2555: Gatekeeping Effectiveness : How to Be a Business Leader for Capital Projects
 • 2554: Executive seminar on Risk Management of Thailand Energy Supplies
 • 2554: Enterprise Risk Management
 • 2554: Underwriting Energy Insurance
 • 2553: Plan for Thailand Energy Crisis
 • 2552: Executive Course: The New Challenges in Thailand E&P Business
 • 2549: Understanding the Petrochemical Industry & the Lurking Issues
 • 2549: LNG Fundamentals
 • 2548: LNG-Gas Purchase and Transportation Contracts & LNG/Gas Pricing and Transportation Tariff
 • 2548: The 13th IBC FPSO/ Floating Production Technology for Offshore Oil & Gas Production Seminar

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี