ผู้บริหารระดับสูง

นาย ปรีชา เพิ่มวัฒนชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 3
อายุ : 52
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 3  
 • พฤศจิกายน 2559 - ตุลาคม 2561 : ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 2
 • มกราคม 2558 - ตุลาคม 2559 : ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแคช/เมเปิล
 • กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2557 : ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการต่างประเทศ
 • มิถุนายน 2553 - มกราคม 2557 :  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนโครงการต่างประเทศ

การฝึกอบรม

 • The 4 Disciplines of Execution โดย PacRim Consultancy Co.,Ltd.
 • Situational Leadership โดย Orchid Slingshot Co., Ltd.
 • EP-LEAD III Program โดย IMD
 • Corporate Governance (CG) โดย The Vision Mission Co., Ltd.
 • 2016-2017 GRC online : Anti-Corruption โดย PTTEP
 • Director Accreditation Program โดย Thai Institute of Director

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี