ผู้บริหารระดับสูง

นาย ปรีชา เพิ่มวัฒนชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 3
อายุ : 52
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • พฤศจิกายน 2561 - ธันวาคม 2561: รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 3  
  • พฤศจิกายน 2559 - ตุลาคม 2561: ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 2
  • มกราคม 2558 - ตุลาคม 2559: ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแคช/เมเปิล
  • กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2557: ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการต่างประเทศ
  • มิถุนายน 2553 - มกราคม 2557:  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนโครงการต่างประเทศ

การฝึกอบรม

  • 2557 EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
  • 2556 Successful Formulation and Execution of Strategy โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • 2556 Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย