ผู้บริหารระดับสูง

นายพงศธร ทวีสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ : 60
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

 • B.Sc. (Petroleum and Natural Gas Engineering), The Pennsylvania State University สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • ตุลาคม – ธันวาคม 2561 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • 2560 – กันยายน 2561 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร
 • 2559 – 2560 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
 • มกราคม – ธันวาคม 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน
 • 2555 – 2557 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และโครงการพัฒนา
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
 • รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาการผลิต
 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายความปลอดภัย มั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ผู้จัดการอาวุโส โครงการพื้นที่สากล
 • ผู้จัดการอาวุโส โครงการอาทิตย์

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

 • ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) แห่งชาติชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำนานาชาติ โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารต้นทุน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการปิโตรเลียมให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน
 • ในส่วนของธุรกิจใหม่ ปตท.สผ. จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงาน ต่อยอดจากธุรกิจหลัก (Core Business) เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
 • ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่สำหรับ ปตท.สผ. คือการเป็นองค์กรที่ LEAN มีความคล่องตัว (Agile) ยืดหยุ่น สามารถรองรับธุรกิจทุกรูปแบบ (Fit-for-purpose) และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

 • ยืนหยัดความเป็นองค์กรต้นแบบและเป็นผู้นำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กัน เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและสง่างาม

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 223/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-19), รุ่นที่ 19 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40/2551, สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York สหรัฐอเมริกา
 • Breakthrough Program for Senior Executive, IMD
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2556), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร