ผู้บริหารระดับสูง

นายนพดล พิณพิพัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการสำรวจ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ
อายุ : 57
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2561

การศึกษา

 • M.Sc. (Geotechnical & Transportation Engineering), Asian Institute of Technology
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 1 ธันวาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสํารวจและพัฒนาธุรกิจ
 • 1 มกราคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2558 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจและพัฒนาธุรกิจ 2
 • 1 มิถุนายน 2556 - 31 ธันวาคม 2557 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีฟิสิกส์
 • 1 สิงหาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจและพัฒนาธุรกิจ 3
 • 1 กรกฎาคม 2553 - 31 กรกฎาคม 2555 : ผู้จัดการอาวุโสโครงการสำรวจ โครงการฮาสซิเบอร์ราเกซ ประเทศแอลจีเรีย

การฝึกอบรม

 • EP-LEAD Program, IMD business school, Switzerland
 • Ledership Grateness
 • International Petroleum Management Certificate, IHRDC USA
 • หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี