ผู้บริหารระดับสูง

นายนพดล พิณพิพัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการสำรวจ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ
อายุ : 58
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2561

การศึกษา

  • M.Sc. (Geotechnical & Transportation Engineering), Asian Institute of Technology
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

  • ธันวาคม 2558 - มิถุนายน 2559: รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสํารวจและพัฒนาธุรกิจ
  • มกราคม 2558 – พฤศจิกายน 2558: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจและพัฒนาธุรกิจ 2
  • มิถุนายน 2556 - ธันวาคม 2557: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีฟิสิกส์
  • สิงหาคม 2555 - พฤษภาคม 2556: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจและพัฒนาธุรกิจ 3
  • กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555: ผู้จัดการอาวุโสโครงการสำรวจ โครงการฮาสซิเบอร์ราเกซ ประเทศแอลจีเรีย

การฝึกอบรม

  • 2557: EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
  • 2551: International Petroleum Management Certificate โดย International HR Development
  • 2550: Senior Executive Program โดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์