ผู้บริหารระดับสูง

นาย มนัสวีร์ เรืองเดช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
อายุ : 55
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

 • ปริญญาโท Engineering (Management)  University of Louisiana at Lafayette
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเซียน
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • พฤศจิกายน 2561 - ธันวาคม 2561: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมอุปกรณ์การผลิต และ รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
 • มีนาคม 2560 - ตุลาคม 2561: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตและก่อสร้าง
 • กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 • มกราคม - สิงหาคม 2559: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 • มกราคม - ธันวาคม 2558 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
 • ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2557: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 • เมษายน 2554 - กันยายน 2556: Australia Construction Project Manager

การฝึกอบรม

 • 2558: Crisis Management and Business Continuity โดย MIT Professional Education
 • 2557: EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD