ผู้บริหารระดับสูง

นาย มนัสวีร์ เรืองเดช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
อายุ : 55
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

 • ปริญญาโท Engineering (Management)  University of Louisiana at Lafayette
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเซียน
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมอุปกรณ์การผลิต และ รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
 • มีนาคม 2560 - ตุลาคม 2561 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตและก่อสร้าง
 • กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 • มกราคม - สิงหาคม 2559 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 • มกราคม - ธันวาคม 2558 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
 • ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2557 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 • เมษายน 2554 - กันยายน 2556 : Australia Construction Project Manager

การฝึกอบรม

 • 2016-2017 GRC online : Anti-Corruption โดย ปตท.สผ.
 • The Power of Perception โดย Creativity Center Co., Ltd.
 • Crisis Management and Business Continuity โดย MIT Professional Education
 • Corporate Governance โดย The Vision Mission Co., Ltd.
 • EP LEAD III Program โดย IMD

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี