ผู้บริหารระดับสูง

นายกิจชัย ปีติวิวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 พ.ย. 2561

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมปิโตรเลียม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี (การบริหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 1 มกราคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง – ประเทศไทย
  • 1 สิงหาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี