ผู้บริหารระดับสูง

นายกิจชัย ปีติวิวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง – ประเทศไทย
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2561

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมปิโตรเลียม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชึ (การบริหาร)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 1 สิงหาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี