ผู้บริหารระดับสูง

นายกิจชัย ปีติวิวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ
อายุ : 52
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2560

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมปิโตรเลียม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชึ (การบริหาร)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี