ผู้บริหารระดับสูง

นายกนก อินทรวิจิตร

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ
อายุ : 57
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2561

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา)

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 1 มกราคม 2559 - 30 มิถุนายน 2561: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 1 พฤศจิกายน 2557 – 31 ธันวาคม 2558: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการสำรวจ; รักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส โครงการสำรวจประเทศไทย
 • 1 ตุลาคม 2554 - 31 ตุลาคม 2557: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเมียนมาร์; ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท PTTEP International Limited ประเทศเมียนมาร์
 • 2553 - 2554: ผู้จัดการอาวุโส , ฝ่ายปฎิบัติการโครงการพม่า
 • 2552 - 2553: ผู้จัดการอาวุโส, ฝ่ายปฏิบัติการโครงการพม่า
 • 2550 - 2552: ผู้จัดการอาวุโส, ฝ่ายสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท CPOC มาเลเชีย
 • 2548 - 2550: ผู้จัดการ ฝ่ายสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท CPOC มาเลเชีย
 • 2547 - 2548: ผู้จัดการ โครงการ บี6/27
 • 2546 - 2547: ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียม โครงการอาทิตย์
 • 2545: นักธรณีวิทยาอาวุโส โครงการบงกช
 • 2540 - 2545: นักธรณีวิทยาอาวุโส โครงการอาทิตย์
 • 2537 - 2540: นักธรณีวิทยาอาวุโส, CPOC
 • 2533 - 2537: นักธรณีวิทยา ฝ่ายสำรวจปิโตรเลียม

การฝึกอบรม

 • 1 สิงหาคม 2550: Senior Executive Program
 • 1 สิงหาคม 2550: Health Safety And Environment Management System

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี