ผู้บริหารระดับสูง

นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร และรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล
อายุ : 52
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • พฤศจิกายน 2561 - ธันวาคม 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร
 • ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
 • พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561 : รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Project Champion โครงการ SPEND SMART
 • กันยายน 2559 - ตุลาคม 2560: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Project Champion โครงการ SPEND SMART
 • มกราคม 2558 - สิงหาคม 2559: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง ประเทศไทย
 • พฤศจิกายน 2556 - ธันวาคม 2557: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • สิงหาคม 2553 - ตุลาคม 2556: ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเจาะ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • พฤษภาคม 2552 - กรกฎาคม 2553: Co-Drilling Director บริษัท Groupement Bir Seba สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ทวีปแอฟริกา
 • พฤศจิกายน 2548 – เมษายน 2552: Drilling Manager, บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company (CPOC), ประเทศมาเลเซีย

การฝึกอบรม

 • 2561: EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
 • 2558: Company Reporting Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2558: Board Reporting Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2557: Company Secretary Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย