ผู้บริหารระดับสูง

นายชัชวาล เอี่ยมศิริ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2557

การศึกษา

  • Master of Science in Operation Research, London School of Economics and Political Science, University of London
  • Bachelor of Science in Mathematics, Imperial Collage of Science and Technology University of London

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 2537 – 2540 : ผู้จัดการส่วนการเงิน, บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ
  • 2540 – 2544 : ผู้จัดการอาวุโส, ฝ่ายการเงิน, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • 2544 – 2552 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • 2552 – 2554 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • 2554 – 2557 : รักษาการกรรมการผู้จัดการ, บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสร์สเซส จำกัด

การฝึกอบรม

  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2557), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • 2554 Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 13 โดย สถาบันวิทยาการตลาด ทุน (CMA)
  • Advance Management Program, Harvard University

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00101

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี