ผู้บริหารระดับสูง

นายชัชวาล เอี่ยมศิริ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2562

การศึกษา

  • Master of Science in Operation Research, London School of Economics and Political Science, University of London
  • Bachelor of Science in Mathematics, Imperial Collage of Science and Technology University of London

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 2558 – กันยายน 2562:  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงานสมทบ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
  • 2557 – 2558: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • 2554 – 2557: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • 2544 – 2554: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
  • 2540 – 2544: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน

การฝึกอบรม

  • 2558: The National Defense Course by Thailand National Defence College
  • 2550: Director Certification Program by Thai Institute of Directors
  • 2548: Advanced Management Program by Harvard Business School