ผู้บริหารระดับสูง

นายฉลองรัฐ ยะอนันต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2561

การศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2557: ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 1
  • สิงหาคม 2561 - กันยายน 2561: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
  • กรกฎาคม 2559 - กรกฎาคม 2561: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการสำรวจ
  • มกราคม – มิถุนายน 2559:  รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการสำรวจ
  • มกราคม – เมษายน  2559: ผู้จัดการอาวุโส โครงการสำรวจประเทศไทย
  • มกราคม – ธันวาคม 2558: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจและพัฒนาธุรกิจ 1

การฝึกอบรม

  • 2557: EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD