ผู้บริหารระดับสูง

นายฉลองรัฐ ยะอนันต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2561

การศึกษา

  • 2530 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 1 ตุลาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557 : ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 1
  • 1 สิงหาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
  • 1 กรกฎาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการสำรวจ
  • 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 :  รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการสำรวจ
  • 1 มกราคม – 30 เมษายน  2559 : ผู้จัดการอาวุโส โครงการสำรวจประเทศไทย
  • 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจและพัฒนาธุรกิจ 1

การฝึกอบรม

  • การบริหารความเสี่ยงในโครงการสำรวจและผลิตขนาดใหญ่
  • ความสำคัญของการเป็นผู้นำ
  • การบัญชีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีอาชีพ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี