ผู้บริหารระดับสูง

นาย บัณฑิต พัฒนศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
อายุ : 49
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561: รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
  • เมษายน 2556 - กันยายน 2561: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบำรุงรักษาและตรวจสอบ
  • มิถุนายน 2555 - มีนาคม 2556: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี

การฝึกอบรม

  • 2557: EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD