ผู้บริหารระดับสูง

นาย บัณฑิต พัฒนศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
อายุ : 48
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
  • เมษายน 2556 - กันยายน 2561 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบำรุงรักษาและตรวจสอบ
  • มิถุนายน 2555 - มีนาคม 2556 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี

การฝึกอบรม

  • 2016-2017 GRC online : Anti-Corruption โดย ปตท.สผ.
  • Energy Politics and The Oil Market โดย Petroleum Institute of Thailand
  • The E&P Revolution and The Gas Market โดย Petroleum Institute of Thailand
  • Corporate Governance (CG) โดย The Vision Mission Co.,Ltd.
  • สิงหาคม 2557:EP LEAD III Program โดย IMD Business School, Switzerland

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี