ผู้บริหารระดับสูง

นายอนันท์ ชลชวลิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Head ของโครงการ Partex Transition
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2562

การศึกษา

  • PhD (Petroleum Geology), University of British Columbia, Canada
  • MSc (Geotechnical Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand
  • BSc (Geological Sciences), Chiang Mai University, Thailand

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • พฤศจิกายน 2561 - มิถุนายน 2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
  • ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
  • กรกฎาคม 2559 - ตุลาคม 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
  • ธันวาคม 2558 – มิถุนายน 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
  • 2557 - 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, สายงานสำรวจและพัฒนาธุรกิจ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และโครงการสำรวจ, ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • 2555 - 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการแอฟริกาตะวันออก กลุ่มงานโครงการต่างประเทศ, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • 2551 - 2557: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 2, ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี