ผู้บริหารระดับสูง

นายยงยศ ครองพาณิชย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี และ รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
อายุ : 58
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2561

การศึกษา

  • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 2557 – 30 กันยายน 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน และรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
  • 2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 2554 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00250

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี