ผู้บริหารระดับสูง

นายวรานนท์ หล้าพระบาง

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2561

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 1 กันยายน 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด 
 • 1 กันยายน 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สินภูฮอม โฮลดิ้ง จำกัด

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา)

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560 : รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต
 • 1 กันยายน 2559 - 31 ธันวาคม 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย)
 • 1 พฤศจิกายน 2557 - 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเมียนมาร์
 • 1 เมษายน 2556 - 31 ตุลาคม 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำรวจและพัฒนาธุรกิจ กลุ่มงานธรณีศาสตร์ วิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียมและโครงการสำรวจ
 • 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการอาทิตย์
 • 2553 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโครงการร่วมทุนในประเทศ
 • 2548-2553 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโครงการร่วมทุนในประเทศ
 • 2545-2547 : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ปตท.สผ. ตะวันออกกลาง จำกัด
 • 2537-2544 : นักประสานงานโครงการอาวุโส, New Venture
 • 2532-2536 : นักธรณีวิทยา

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี