ผู้บริหารระดับสูง

นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต และรักษาการตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการต่างประเทศ
อายุ : 58
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2561

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 สิงหาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 : รักษาการตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา
 • 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง (ประเทศไทย)
 • 1 เมษายน 2556 - 31 ธันวาคม 2557: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการอาทิตย์
 • มิถุนายน 2555 - มีนาคม 2556 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบำรุงรักษาและตรวจสอบ
 • มกราคม 2553 - มิถุนายน 2555 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ โครงการเอส 1
 • กุมภาพันธ์ 2547 - ธันวาคม 2552 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบำรุงรักษาและตรวจสอบ
 • ธันวาคม 2546 - กุมภาพันธ์ 2548 : ผู้จัดการอาวุโส แท่นผลิตโครงการบงกช
 • พฤษภาคม 2544 - มกราคม 2546 : ผู้จัดการ แท่นผลิต
 • พฤศจิกายน 2542 - ธันวาคม 2544 : หัวหน้าปฏิบัติการ การผลิต
 • เมษายน – ตุลาคม 2542 : หัวหน้าปฏิบัติการ การผลิต

การฝึกอบรม

 • พฤศจิกายน 2555 : Managing Risk in Large Exploration and Production
 • พฤศจิกายน 2555 : Safety Leadership Workshop
 • กุมภาพันธ์ 2549 : Upstream Management of Petroleum Development and Operation
 • มิถุนายน 2548 : Petroleum Management

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี