ผู้บริหารระดับสูง

นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง (ประเทศไทย)
อายุ : 57
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2558

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 เมษายน 2556 - 31 ธันวาคม 2557: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการอาทิตย์
 • มิถุนายน 2555 - มีนาคม 2556 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบำรุงรักษาและตรวจสอบ
 • มกราคม 2553 - มิถุนายน 2555 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ โครงการเอส 1
 • กุมภาพันธ์ 2547 - ธันวาคม 2552 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบำรุงรักษาและตรวจสอบ
 • ธันวาคม 2546 - กุมภาพันธ์ 2548 ผู้จัดการอาวุโส แท่นผลิตโครงการบงกช
 • พฤษภาคม 2544 - มกราคม 2546 ผู้จัดการ แท่นผลิต
 • พฤศจิกายน 2542 - ธันวาคม 2544 หัวหน้าปฏิบัติการ การผลิต
 • เมษายน – ตุลาคม 2542 หัวหน้าปฏิบัติการ การผลิต

การฝึกอบรม

 • พฤศจิกายน 2555 Managing Risk in Large Exploration and Production
 • พฤศจิกายน 2555 Safety Leadership Workshop
 • กุมภาพันธ์ 2549 Upstream Management of Petroleum Development and Operation
 • มิถุนายน 2548 Petroleum Management

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี