ผู้บริหารระดับสูง

นายวินิตย์ หาญสมุทร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร
อายุ : 60
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2561

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียม) มหาวิทยาลัยพิทล์เบริก, สหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สเตท, สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 1 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
 • 1 มกราคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
 • 1 สิงหาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557: รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส โครงการสินภูฮ่อม
 • 1 เมษายน 2556 - 31 ธันวาคม 2557: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเอส 1
 • 16 มิถุนายน 2555 - 31 มีนาคม 2556: ผู้ช่วยกรรมการผุ้จัดการใหญ่ สายงานสำรวจและพัฒนาธุรกิจ และรักษาการในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 2
 • 16 มิถุนายน 2555 - 31 กรกฎาคม 2555: รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 3
 • 1 ธันวาคม 2552 - 15 มิถุนายน 2555: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม
 • 1 พฤษภาคม 2550 - 30 พฤศจิกายน 2552: ผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม
 • 16 พฤษภาคม 2548 - 30 เมษายน 2550: ผู้จัดการ พัฒนาปิโตรเลียม โครงการอาทิตย์
 • 16 พฤศจิกายน 2545 - 15 พฤษภาคม 2548: ผู้จัดการ วิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม โครงการบงกช
 • 1 พฤศจิกายน 2542 - 15 พฤศจิกายน 2545: วิศวกรอาวุโส ฝ่ายพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
 • 1 กันยายน 2538 - 31 ตุลาคม 2542: วิศวกรอาวุโส วิศวกรรมปิโตรเลียม

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี