ผู้บริหารระดับสูง

นายฐิติ เมฆวิชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 56
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2561

การศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 2551-2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 2538-2551 ประสบการณ์ทำงานหลายตำแหน่งในงานทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทเชลล์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ประเทศฮ่องกง ไต้หวัน ประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
  • 2525-2537 หัวหน้าแผนกสำรวจ และงานด้านเทคนิค ในกลุ่มงานสำรวจ กลุ่มบริษัท เชลล์ เอกซ์พลอเรชั่น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00183

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี