ผู้บริหารระดับสูง

นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2559

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุปริญญา เทคโนโลยีพลังงาน สาขาความร้อนใต้พิภพ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์
 • ปริญญาโท สาขาธรณีวิทยา สถาบันเหมืองแร่ และเทคโนโลยีแห่งรัฐนิวเม็กซิโก

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 2558: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2554- 2557: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการต่างประเทศ และ รักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส โครงการกัมพูชา Acting Vice President, Cambodia Asset
 • 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการประเทศเมียนมาร์
 • 2552 รักษาการ รองผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการประเทศเมียนมาร์
 • 2548 – 2552 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติโครงการ โครงการประเทศเมียนมาร์: ปฏิบัติงานสมทบ Resident Manager ประเทศเมียนมาร์
 • 2548 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีฟิสิกส์
 • 2546 - 2548 ผู้จัดการ ฝ่ายธรณีฟิสิกส์
 • 2545 - 2546 รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายธรณีฟิสิกส์ แผนกธรณีฟิสิกส์
 • 2545 ผู้จัดการ ธรณีฟิสิกส์ ฝ่ายธรณีฟิสิกส์ โครงการอาทิตย์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Advance Management Program for O&G Industry สถาบัน Thunderbird School of Global Management
 • หลักสูตร Strategy Thinking and Management สถาบันศศินทร์
 • หลักสูตร International Petroleum Management Certificate Unit 3&4, สถาบัน International HR Development Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00128

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี