ผู้บริหารระดับสูง

นายพงศธร ทวีสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2561

การศึกษา

 • B.Sc. (Petroleum and Natural Gas Engineering), The Pennsylvania State University, U.S.A.

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2561 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร
 • 1 มกราคม 2559 - 31 ตุลาคม 2560 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
 • 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน
 • 16 มิถุนายน 2555 - 31 ธันวาคม 2557 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และโครงการพัฒนา
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
 • รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาการผลิต
 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายความปลอดภัย มั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ผู้จัดการอาวุโส โครงการพื้นที่สากล
 • ผู้จัดการอาวุโส โครงการอาทิตย์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-19), รุ่นที่ 19 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40/2551, สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA
 • Breakthrough Program for Senior Executive, IMD
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2556), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00204

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี