ผู้บริหารระดับสูง

นายผาสุข เอกอัคร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการหลุมเจาะ
อายุ : 62
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2558

การศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม), มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม, สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

  • 1 ธันวาคม 2556 - 1 มกราคม 2558 : ผู้จัดการอาวุโส, ฝ่ายการเจาะโครงการในประเทศ
  • 31 พฤษภาคม 2555 - 30 สิงหาคม 2555 : ผู้จัดการฝ่ายการเจาะและบำรุงรักษาหลุมเจาะแปลง M3/M9 โครงการเมียนมาร์
  • 15 ส.ค.2553 - 31 พ.ค. 2555 ผู้จัดการฝ่ายการเจาะและบำรุงรักษาหลุม โครงการออสเตรเลีย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี