ผู้บริหารระดับสูง

นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 3 สายงานธุรกิจ 3 และกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
อายุ : 48
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2560

การศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 2559 - มิถุนายน 2560 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
  • 2557 - 2559 : ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนประเทศเมียนมาร์
  • 2555 - 2556 : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจเหมืองแร่และถ่านหิน บริษัท ปตท. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
  • 2552 - 2554 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

การฝึกอบรม

  • EP-LEAD Program, IMD Business School
  • Director Certification Program (DCP-124/2011), Thai Institute of Directors (IOD)
  • PTT Group VP Development Program

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี