ผู้บริหารระดับสูง

นายมานะ โรจน์พิบูลสถิตย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิควิศวกรรม กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
อายุ : 58
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ย. 2559

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1พฤศจิกายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560: รักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาเอ็ม 3
 • 1 มกราคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมปิโตรเลียมและการวางแผนพัฒนา
 • พฤษภาคม 2556 – ธันวาคม 2557: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
 • มิถุนายน 2555 - เมษายน 2556: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม
 • ธันวาคม 2553 - เมษายน 2555: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารระบบข้อมูลและความรู้เทคนิค
 • กรกฎาคม 2551 – พฤศจิกายน 2553: ผู้จัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยี ธรณีศาสตร์ และวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม
 • มิถุนายน 2550 - กรกฎาคม 2551: ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียม สายงานโครงการต่างประเทศ
 • กุมภาพันธ์ 2549 - พฤษภาคม 2550: ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียม โครงการเอส 1
 • กรกฎาคม 2547 - มกราคม 2549: ผู้จัดการ วิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม โครงการเอส 1
 • กันยายน 2527 - มิถุนายน 2547: วิศวกรปิโตรเลียม บริษัท ไทยเชลล์เอ๊กซพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด

การฝึกอบรม

 • 2555 : Safety Leadership Workshop
 • 2555 : IT Infrastructure Library v3 Foundation
 • 2543 : G170 Hydrocarbon Opportunities Evaluation
 • 2539 : IM22 Data Management
 • 2539 : EP01 Developing E&P Business Skills
 • 2536 : Petroleum Economics
 • 2535 : Petroleum Risks & Decision Analysis
 • 2533 : Advanced Reservoir Engineering
 • 2532 : Problem Solving & Decision Making
 • 2532 : Petrophysical Engineering

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี