ผู้บริหารระดับสูง

นายคณิต แสงวงค์วาณิชย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
อายุ : 60
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2558

การศึกษา

  • B.Sc. Petroleum Engineering, University of Wyoming, USA

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 1 มีนาคม 2557-31 ธันวาคม 2557 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ; รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีหลุมเจาะ
  • 2550-2552 : General Manager, PTTEP Oman
  • 2549-2550 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒน่ปิโตรเลียม สายงานพัฒนาธุรกิจ
  • 2548-2549 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียม โครงการบงกช

การฝึกอบรม

  • NIDA-Wharton Business School

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00300

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี