ผู้บริหารระดับสูง

นายจิรพงศ์ ธราภพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2559

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 1 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโส, ฝ่ายบริหารความเสี่ยง, กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

การศึกษา

 • Master Degree in Petroleum Engineering, New Mexico Institute of Mining and Technology, Socorro, New Mexico, United States
 • Bachelor Degree in Petroleum Engineering , Chulalongkorn University, Thailand

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 2556 - 2557 : ผู้จัดการอาวุโส, ฝ่ายการเจาะ โครงการต่างประเทศ, กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
 • 2555 - 2556 : ผู้จัดการอาวุโส, โครงการร่วมทุนประเทศเวียดนาม, กลุ่มงาน โครงการต่างประเทศ
 • 2554 - 2555 : ผู้จัดการอาวุโส, สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • 2551 -2554 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การฝึกอบรม

 • 2558 : The Energy Insurance and Risk Management Advance Course, ประเทศอังกฤษ
 • 2557 : Subsea Awareness Course, SUT (Society of Underwater Technology), ประเทศนอเวย์
 • 2557 : EP LEAD Program 3 modules, IMD (International Institute for Management Development), ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • 2554 : Naval War College Class 43, Royal Thai Navy, ประเทศไทย
 • 2553 : Leadership – Great Leaders, Great Teams, Great Results, Pac-Rim, ประเทศไทย
 • 2552 : SASIN Class 23, Senior Executive Program, Management Course, ประเทศไทย
 • 2552 : International Academy for Security Management, ARC, ประเทศอังกฤษ
 • 2552 : International General Certificate in Occupational Health and Safety with Distinction, NEBOSH, ประเทศสิงคโปร์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี