ผู้บริหารระดับสูง

นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Project Champion โครงการ SPEND SMART
อายุ : 50
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 พ.ย. 2560

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมปิโตรเลียม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 มกราคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง ประเทศไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 ธันวาคม 2557: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • สิงหาคม 2553 - ตุลาคม 2556: ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเจาะ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • พฤษภาคม 2552 - กรกฎาคม 2553: Co-Drilling Director บริษัท Groupement Bir Seba สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ทวีปแอฟริกา
 • พฤศจิกายน 2548 – เมษายน 2552: Drilling Manager, บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company (CPOC), ประเทศมาเลเซีย
 • มีนาคม 2545 - ตุลาคม 2548: ผู้จัดการงานปฏิบัติการการเจาะและหัวหน้าปฏิบัติการการเจาะ, บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • มิถุนายน 2542 - กุมภาพันธ์ 2545: วิศวกรอาวุโสการเจาะ และหัวหน้าปฏิบัติการการเจาะ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • พฤษภาคม 2541 – พฤษภาคม: 2542 หัวหน้าปฏิบัติการการเจาะ บริษัท โททาล อีแอนด์พี ประเทศไทย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามทุจริตระดับสูง (รุ่นที่ 7)
 • หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
 • EP-LEAD Program
 • Safety Leadership Workshop
 • Asia Pacific Health Safety Security and Environment
 • Petroleum Project Management

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี