ผู้บริหารระดับสูง

นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
อายุ : 50
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2561

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมปิโตรเลียม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2561 : รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Project Champion โครงการ SPEND SMART
 • 1 กันยายน 2559 - 31 ตุลาคม 2560: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Project Champion โครงการ SPEND SMART
 • 1 มกราคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง ประเทศไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 ธันวาคม 2557: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • สิงหาคม 2553 - ตุลาคม 2556: ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเจาะ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • พฤษภาคม 2552 - กรกฎาคม 2553: Co-Drilling Director บริษัท Groupement Bir Seba สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ทวีปแอฟริกา
 • พฤศจิกายน 2548 – เมษายน 2552: Drilling Manager, บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company (CPOC), ประเทศมาเลเซีย

การฝึกอบรม

 • Leadership Development Program, PTT PLLI & DDI
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามทุจริตระดับสูง (รุ่นที่ 7), NACC
 • หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
 • EP-LEAD Program, IMD
 • Safety Leadership Workshop
 • Asia Pacific Health Safety Security and Environment
 • Petroleum Project Management

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี