ผู้บริหารระดับสูง

นายฉลองรัฐ ยะอนันต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
อายุ : 52
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2561

การศึกษา

  • 2530 วท.บ. ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 1 มกราคม 2559- 1 พฤษภาคม 2559 : ผู้จัดการอาวุโส โครงการสำรวจประเทศไทย
  • 2555-2558 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจและพัฒนาธุรกิจ 1
  • 2551-2555 : ผู้จัดการฝ่ายสำรวจและพัฒนาโครงการเมียนมาร์ และผู้จัดการอาวุโสโครงการสำรวจเมียนมาร์

การฝึกอบรม

  • 2556 : การบริหารความเสี่ยงในโครงการสำรวจและผลิตขนาดใหญ่
  • 2555 : ความสำคัญของการเป็นผู้นำ
  • 2554 : การบัญชีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีอาชีพ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี