ผู้บริหารระดับสูง

นางสาว คณิตา ศาศวัตายุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1
อายุ : 47
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2560

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

  • 2557 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 

การศึกษา

  • Master of Sciences (Engineering Management), University of Missouri-Rolla, Rolla, สหรัฐอเมริกา
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 2554 - กันยายน 2557 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนโครงการการผลิต โครงการเมียนมาร์ กลุ่มโครงการต่างประเทศ
  • 2551 - สิงหาคม 2554 : ผู้จัดการวางแผนและพัฒนา โครงการเมียนมาร์
  • 2551 - ธันวาคม 2553 : รักษาการผู้จัดการวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม โครงการเมียนมาร์
  • 2547 - มิถุนายน 2551 : ผู้จัดการวางแผนและพัฒนา โครงการบงกช

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี