ผู้บริหารระดับสูง

นางสาว คณิตา ศาศวัตายุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา และรักษาการตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสโครงการพัฒนาเอ็ม 3
อายุ : 48
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2561

การศึกษา

  • Master of Sciences (Engineering Management), University of Missouri-Rolla, Rolla, สหรัฐอเมริกา
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1
  • มิถุนายน 2559 – มิถุนายน 2560 : ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 1 และ รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1
  • ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2559 : ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 1
  • ตุลาคม 2554 - กันยายน 2557 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนโครงการการผลิต โครงการเมียนมาร์ กลุ่มโครงการต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี