ผู้บริหารระดับสูง

นางสาว คณิตา ศาศวัตายุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Head, Asset Transition Project
อายุ : 48
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 16 ม.ค. 2562

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

  • มกราคม 2561 – ปัจจุบัน : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา

การศึกษา

  • Master of Sciences (Engineering Management), University of Missouri-Rolla, Rolla, สหรัฐอเมริกา
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • ตุลาคาม 2561 – พฤษภาคม 2562 : รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาเอ็ม 3
  • ตุลาคม 2554 - กันยายน 2557 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนโครงการการผลิต โครงการเมียนมาร์ กลุ่มโครงการต่างประเทศ
  • ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา
  • กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1
  • มกราคม 2559 – มิถุนายน 2560 : ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 1 และ รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1
  • ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2558 : ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 1

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี