ผู้บริหารระดับสูง

นาย ดิษฐพล สุทธิโอสถ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคงอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
อายุ : 50
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • พฤษภาคม 2559 - มิถุนายน 2561 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1
 • กรกฎาคม 2558 - เมษายน 2559 : ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานการเงินและการบัญชี และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Manager โครงการ Save to be Safe
 • กรกฎาคม 2555 - มิถุนายน 2558 : ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Senior Manager, Development Division บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
 • พฤศจิกายน 2553 - มิถุนายน 2555 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ โครงการบงกช
 • พฤศจิกายน 2552 – ตุลาคม 2553 : ผู้จัดการแท่นผลิต โครงการบงกช

การฝึกอบรม

 • Senior Executive Program (SEP-25), Sasin
 • EP LEAD III Program โดย IMD
 • Finance for Non-Finance Management โดย ปตท.สผ.
 • 2016-2017 GRC online : Anti-Corruption โดย ปตท.สผ.
 • Petroleum Fiscal System and E&P Economic โดย ปตท.สผ.
 • Media and Spokesperson Training โดย Hill+Knowlton Strategies Thailand

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี