ผู้บริหารระดับสูง

นาย จุฬา มานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2562

การศึกษา

 • ปริญญาโท Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562: รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน
 • เมษายน 2560 - ธันวาคม 2561: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายจัดหาและสัญญา
 • กุมภาพันธ์ 2557 - มีนาคม 2560: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโลจิสติกส์

การฝึกอบรม

 • 2562: PTTEP Digital Booster Program โดย IMD
 • 2562: How to Develop a Risk Management Plan (รุ่นที่ 24/2019) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2562: Director Certification Program (รุ่นที่ 279/2019) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2561: EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
 • 2558: หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) โดย วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ