ผู้บริหารระดับสูง

นาย จุฬา มานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2562

การศึกษา

 • ปริญญาโท Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน
 • เมษายน 2560 - ธันวาคม 2561 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายจัดหาและสัญญา
 • กุมภาพันธ์ 2557 - มีนาคม 2560 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโลจิสติกส์

การฝึกอบรม

 • EP LEAD III Program, IMD Business School , Switzerland
 • 2016-2017 GRC online : Anti-Corruption by PTTEP
 • Aviation Management for Executive Program by Civil Aviation Training Center
 • Inventory Management by Productivity Associates Co.. Ltd.
 • Corporate Governance (CG) by The Vision Mission Co.,Ltd.
 • Naval War College Program by Naval War College
 • Professional Road Transport Management by Petroleum Institute of Thailand

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี