ผู้บริหารระดับสูง

นางฉวีพร แจ่มแสง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ
อายุ : 60
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2560

การศึกษา

  • บัญชีบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 1 มกราคม 2557 - 30 กันยายน 2560: รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ
  • 1 ตุลาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2559: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ
  • 16 มิถุนายน 2555 – 30 กันยายน 2556: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  • 16 เมษายน 2548 – 15 มิถุนายน 2555: ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

การฝึกอบรม

  • 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2557:  Auditing Mergers and Acquisitions, MIS Training Institute, Hong Kong
  • 18-19 พฤศจิการยน 2556: Corporate Internal Investigation Masterclass, Universal Network Intelligence, Singapore                  
  • 25 กรกฎาคม 2556: Petroleum Laws, Department of Mineral Fuels                                                
  • 8 -11 กรกฎาคม 2556: Basic Compliance and Ethics, Society of Corporate Compliance and Ethics, China
  • 12-13 ธันวาคม 2555:  Anti-Corruption: The Practical  Guide, Thai Institution of Directors

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี