ผู้บริหารระดับสูง

นางชนมาศ ศาสนนันทน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
อายุ : 50
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

  • ปริญญาโท Master of Business Administration University of South Carolina, สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

  • 16 เมษายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ
  • 1 มกราคม 2561 - 15 เมษายน 2561 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ
  • กรกฎาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
  • 2553 - มิถุนายน 2557 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน

การฝึกอบรม

  • วิธีการรายงานการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • วิธีการวางแผนงานตรวจสอบระบบงาน โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • EP Lead Program โดย IMD Business School Switzerland