ผู้บริหารระดับสูง

นางชนมาศ ศาสนนันทน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ
อายุ : 49
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 16 เม.ย. 2561

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • มีนาคม 2558 – ธันวาคม 2560 : Director of PTTEP Offshore Investment Company Limited and Director of PTTEP Holding Company Limited
 • กันยายน 2556 - ธันวาคม 2560: Director of PTTEP HK Holding Limited
 • เมษายน 2554 - ธันวาคม 2560: Director of PTTEP Rommana Company Limited

การศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Business Administration University of South Carolina, สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 1 มกราคม 2561 - 15 เมษายน 2561 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ
 • กรกฎาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
 • 2553 - มิถุนายน 2557 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน

การฝึกอบรม

 • 19 พฤศจิกายน 2560 : วิธีการรายงานการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 29 ตุลาคม 2560 : วิธีการวางแผนงานตรวจสอบระบบงาน  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2559 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2556-2557 : EP Lead Program, IMD Business School Switzerland

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี