ผู้จัดการอาวุโส

นาย กมลชัย พัฒนพงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลุมเจาะประเทศเมียนมาร์ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Well Operations Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
นาย กรกฏ โภชนสมบูรณ์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัด กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ มอบหมายให้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง Project Manager โครงการ Spend Smart
นาง กฤษณา จุ้ยศิริ รักษาการผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแคช/ เมเปิล
นาง กษณา สุนทรศารทูล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีวิทยา
นาง กัญจนา กฤษฎาสิมะ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารระบบข้อมูลและความรู้เทคนิค
นางสาว กาญจนันท์ ปาณานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
นาย กิตติศักดิ์ หิรัญญะประทีป ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนบนฝั่ง (ประเทศไทย)
นาง เกตุมดี ไพรีพินาศ ผู้จัดการอาวุโส สังกัด กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร
นาย เกียรติศักดิ์ กันธวัง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการสำรวจปิโตรเลียม
นาย คเณศ ทรัพย์บุญรอด ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์
นางสาว จรูญศรี วันเกิดผล รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
นาง จุติมา ลลิตกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และมาตรฐานการจัดการซัพพลายเชน
นางสาว ฉวีวรรณ จิระราชวโร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ
นาย ชัยวัฒน์ สนธิรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
นาย ชาญศิลป์ แก้วเวชวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลุมเจาะบนฝั่งประเทศ
นาย ฐิติ ทองเย็น ผู้จัดการอาวุโส โครงการอินโดนีเซีย; ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท PTTEP South Mandar Limited และ PTTEP Malunda Limited ประเทศอินโดนีเซีย
นาย ณรงค์พล สุทธะพินทุ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโลจิสติกส์
นาย ณัฐวุธ เชื่อมไสธง รักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสอบทานทางธรณีศาสตร์
นาย ดิเรก หวังอุดมสุข ผู้จัดการอาวุโส โครงการประเทศโมซัมบิก
นาย เดนกี้ ธัชชัยชวลิต ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนนอกชายฝั่งประเทศไทย
นาย เดวิด เอ็นโทนี จอห์น ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายความปลอดภัยเชิงกระบวนการทางวิศวกรรม และประกันความเชื่อมั่น
นายคมสัน เตชะพานิช ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการระหว่างประเทศ กลุ่มงานโครงการผลิต มอบหมายให้รับผิดชอบงานของโครงการ CPOC
นาย ทวี ลิ้มสุนทร ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
นาย ทวีพล ทิพยรัต รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ
นาย ธนสิทธิ์ วิชัยไพโรจน์วงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายแผนกลยุทธ์ สายงานกลยุทธ์องค์กร
นาย ธนา สราญเวทย์พันธุ์ รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส สังกัด สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager ของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด
นายลักษณ์ ธนาสมหวัง ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 2
นาย ธวัชชัย จันทร์คง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
นาย ธีรพัฒน์ รู้รักดี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นาย นภา เมธีธรรยาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายก่อสร้างแท่นหลุมผลิต
นาย นันทพล หาญศักดิ์วงศ์ ผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานธุรกิจใหม่
นาง เนตรสุดา ผูกเกษร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประกันภัย
นาย บัณฑิต ธารณามัย รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบำรุงรักษาและตรวจสอบ
นางสาว ประถมาภรณ์ ดีศีลธรรม ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
นาย ประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม
นาย ประวัติ ทองอินทร์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและระบบทรัพยากรบุคคล
นาย ประเสริฐ นุตมากุล ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการเมียนมาร์ ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Human Resources Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นาย ปราโมทย์ พลอยมนตรี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมหลุมเจาะ
นาง ปริยฉัตร อุนคานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์และวางแผน โครงการเมียนมาร์ บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นาย ปรีชา เพิ่มวัฒนชัย ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 2
นาย ปิยะ วิจิตรจรรยา ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 1 สายงานพัฒนาธุรกิจ 1
นาย พงษ์พันธ์ อุรารุ่งโรจน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมอุปกรณ์การผลิต สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
นางสาว พรทิพย์ จันทร์สุขศรี ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานการเงินและการบัญชี และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่งผู้จัดการบริหารองค์กรและการเงิน บริษัท เอนเอนร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
นาย พลศักดิ์ อภิวัฒนลังการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการผลิตนอกชายฝั่งประเทศไทย
นาย พลสันต์ กุลละวณิชย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนกลุ่มงานโครงการผลิต
นาย พิเชษฐ แสงจันทร์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฎิบัติการผลิต โครงการเมียนมาร์ และมอบหมายให้ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Production Operations Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นาย พีระพงศ ไชยลาโภ ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแอลจีเรีย และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประเทศแอลจีเรีย
นาย พุฒิกานต์ เอารัตน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Managing Director บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด
นาย ภาสกร สุวรรณรุจิ ผู้จัดการอาวุโส โครงการสำรวจประเทศมาเลเซีย และปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง General Manager, PTTEP HK Offshore Limited ประเทศมาเลเซีย
นาย ภูวนาท ชุ่มเสนา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีฟิสิกส์
นางสาว มณฑณา ใจอุ่น ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการบริหารงานกรรมการและธรรมาภิบาลบริษัทย่อย
นาย มณฑล ศานติวงศ์สกุล ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนเวียดนาม
นาง มณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี และรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
นาย มนัสวีร์ เรืองเดช ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตและก่อสร้าง
นางสาว เมธ์ลดา ชยวัฒนางกูร รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานธุรกิจใหม่
นาย ยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานกรรมการ ผู้ถือหุ้น และ ระบบเอกสารองค์กร
นาย ลักษณ์ ปสุตนาวิน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความปลอดภัย
นาง ลาวัลย์ พรสกุลศักดิ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม
นายสหวิชช์ วรทรัพย์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานวิศวกรรมและปฎิบัติการหลุมเจาะ
นาย วันชัย มหาสุวรรณชัย ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการออสเตรเลีย และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Montara Project Manager
นายปิยะ วิจิตรจรรยา ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 1 สายงานพัฒนาธุรกิจ 1
นาย วิโรจน์ เวชมงคลกร ผู้จัดการอาวุโส โครงการสำรวจประเทศเมียนมาร์ และปฎิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Exploration Project Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นาย วิศิษฏ์ คูทองกุล ผู้จัดการอาวุโส สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานสมทบที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นาย วีระวัฒน์ อ่วมสร้อย รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 โครงการผลิตบนฝั่ง - ประเทศไทย
นาย วีระศักดิ์ แม้นชูวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัด สายงานกฎหมาย
นาย ศักดิ์ชัย สาระเวก ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานโครงการระหว่างประเทศ
นาย ศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
นาง ศิริรัตน์ สรารัตนกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน
นาย ศุภกร กฤษฎาสิมะ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียมโครงการบนฝั่ง-ประเทศไทย
นาย ศุภการณ์ ธนทิตย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจและพัฒนาธุรกิจ 1
นาง ศุภมิตรา ด่านพานิช ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียมโครงการเมียนมาร์ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Petroleum Development Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นางสาว โศภิษฐา โชติช่วง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นาย สรพล อัศวเทวาเกียรติ รักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์ปิโตรเลียม สายงานกลยุทธ์องค์กร
นาย สัญชัย พงศ์อรพินท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลุมเจาะนอกชายฝั่ง ประเทศไทย
นาย ปิยะ สุขุมภาณุเมศร์ รักษาการผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนประเทศเมียนมาร์
นาง สุชาดา จิรัฐิติเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจปิโตรเลียมและบริหารการลงทุน สายงานกลยุทธ์องค์กร
นาง สุภาณี คชวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจและปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Manager, Asset Management ที่บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
นาย สุเมธ ลักษิตานนท์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
นาย สุวรรณ อำนวยผลวิวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียมโครงการบงกช
นาง สุศมา ปิตากุลดิลก รักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนและปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ
นาย เสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ โครงการเมียนมาร์; ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Business Support Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
นาย อนุตรา บุนนาค ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานการเงิน ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Managing Director บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
นาย อนุสรณ์ เทพจิตรา ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 1 สายงานพัฒนาธุรกิจ 1
นาย อนุสรณ์ วุฒิเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจ กลุ่มงานสนับสนุนปฎิบัติการ
นาย อวิรุทธ์ สิริมังคลกิตติ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียมโครงการอาทิตย์
นาง อัญชลี แก้วหล้า ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาองค์กร
นาย อิทธิพล นาคเบญจพร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายสนับสนุนงานองค์กรและปฏิบัติการ