ผู้จัดการอาวุโส

นาย Benjamin Choo Country Manager โครงการ และ ให้รักษาการ Vice President, Operations Support ของโครงการมาเลเซีย อีกตำแหน่งหนึ่ง
นาย กมลชัย พัฒนพงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลุมเจาะประเทศเมียนมาร์ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Well Operations Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
นาย กรกฏ โภชนสมบูรณ์ ผู้จัดการอาวุโส มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Manager ของ โครงการ G1/G2 Asset Transition
นาง กฤษณา จุ้ยศิริ ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแคช/เมเปิล
นาง กษณา สุนทรศารทูล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสอบทานเทคนิคด้าน Subsurface
นาง กัญจนา กฤษฎาสิมะ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีวิทยา
นางสาว กาญจนันท์ ปาณานนท์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการมาเลเซีย ปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง Vice President, Business Support ประเทศมาเลเซีย และมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Manager ในคณะทำงานของ Malaysia Asset Transition Project อีกตำแหน่งหนึ่ง
นาย กิตติศักดิ์ หิรัญญะประทีป ผู้จัดการอาวุโส สังกัด กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน
นาย เกียรติศักดิ์ กันธวัง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการสำรวจปิโตรเลียม
นาย ขันติ ธัญญโชติไพบูลย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการผลิตนอกชายฝั่ง – ประเทศไทย
นาย คเณศ ทรัพย์บุญรอด ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการควบคุมภายใน
นางสาว ฉวีวรรณ จิระราชวโร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียม โครงการผลิตบนฝั่ง-ประเทศไทย
นาย ฉัตรชัย คงเดชอุดมกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
นาย ชัยวัฒน์ สนธิรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
นาย ชาญศิลป์ แก้วเวชวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลุมเจาะบนฝั่งประเทศ
นาย ไชยวัฒน์ แก้วหล้า ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการระหว่างประเทศ ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Senior Manager, Subsurface Division บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. (CPOC) ประเทศมาเลเซีย
นาง ญาดา วุฒิวร รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี
นาย ฐิติ ทองเย็น ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาเอ็ม 3
นาย ณรงค์พล สุทธะพินทุ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโลจิสติกส์
นาย ณัฐวุธ เชื่อมไธสง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารระบบข้อมูลและความรู้เทคนิค
นาย ณัฐวุธ สัตยาคุณสกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียมโครงการเมียนมาและปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง Myanmar Petroleum Development Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นาย ดิเรก หวังอุดมสุข ผู้จัดการอาวุโส สังกัด Partex Transition Project และมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Manager ในคณะทำงานของ Partex Transition Project
นาย เดนกี้ ธัชชัยชวลิต ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนนอกชายฝั่งประเทศไทย
นาย เดวิด เอ็นโทนี จอห์น ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายความปลอดภัยเชิงกระบวนการทางวิศวกรรม และประกันความเชื่อมั่น
นายคมสัน เตชะพานิช ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการระหว่างประเทศ กลุ่มงานโครงการผลิต มอบหมายให้รับผิดชอบงานของโครงการ CPOC
นาย ทวี ลิ้มสุนทร ผู้จัดการอาวุโส สังกัด กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน
นาย ทวีพล ทิพยรัต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ
นาง มนไศล ทองสาริ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
นาย ธนสิทธิ์ วิชัยไพโรจน์วงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายแผนกลยุทธ์
นาย ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัด สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager ของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด
นายลักษณ์ ธนาสมหวัง ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 2
นาย ธวัชชัย จันทร์คง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
นาย ธีรพัฒน์ รู้รักดี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นาย นภา เมธีธรรยาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายก่อสร้างแท่นหลุมผลิต
นาย นรพล ตั้งตรงจิตต์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมอุปกรณ์การผลิต
นาย นวพล ดิษเสถียร ผู้จัดการอาวุโส กฎหมาย
นาย นันทพล หาญศักดิ์วงศ์ ผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานธุรกิจใหม่
นางสาว นุชอนงค์ แสงแก้ว รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
นาง เนตรสุดา ผูกเกษร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประกันภัย
นาย บัณฑิต ชัยศิลบุญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคโครงการร่วมทุน
นาย บัณฑิต ธารณามัย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบำรุงรักษาและตรวจสอบ
นางสาว ประถมาภรณ์ ดีศีลธรรม ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
นาย ประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม
นาย ประวัติ ทองอินทร์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและระบบทรัพยากรบุคคล
นาย ประเสริฐ นุตมากุล ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการเมียนมาร์ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Human Resources Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นาย ปราโมทย์ พลอยมนตรี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมหลุมเจาะ
นาง ปริยฉัตร อุนคานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์และวางแผน โครงการเมียนมาร์ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Commercial and Planning Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นาย ปิยะ วิจิตรจรรยา ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 3
นาย พงษ์พันธ์ อุรารุ่งโรจน์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัด สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
นางสาว พรทิพย์ จันทร์สุขศรี ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานการเงินและการบัญชี และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่งผู้จัดการบริหารองค์กรและการเงิน บริษัท เอนเอนร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
ม.ล. พรรณะเลิศ วาสิกศิริ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานกรรมการ ผู้ถือหุ้น และ ระบบเอกสารองค์กร
นาย พลศักดิ์ อภิวัฒนลังการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนการผลิตโครงการเมียนมาร์ และปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง Myanmar Production and Operations Support Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นาย พลสันต์ กุลละวณิชย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนกลุ่มงานโครงการผลิต
นาย พิเชษฐ แสงจันทร์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตและก่อสร้าง
นาย พีระพงศ ไชยลาโภ ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแอลจีเรีย และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประเทศแอลจีเรีย
นาย พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายแผนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
นาย พีรายุ ชิตานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจ
นาย พุฒิกานต์ เอารัตน์ Managing Director บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด
นาย ภาสกร สุวรรณรุจิ ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการมาเลเซีย ปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง Vice President, Exploration Project ประเทศมาเลเซีย
นาย ภูวนาท ชุ่มเสนา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีฟิสิกส์
นางสาว มณฑณา ใจอุ่น ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการบริหารงานกรรมการและธรรมาภิบาลบริษัทย่อย
นาย มณฑล ศานติวงศ์สกุล ผู้จัดการอาวุโส สังกัด โครงการผลิตบนฝั่ง-ประเทศไทย และมอบหมายให้ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Chief Executive Officer บริษัท APICO LLC
นาย มิลินท์ จีวาภัสร์ รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 3
นางสาว เมธ์ลดา ชยวัฒนางกูร ผู้จัดการอาวุโส มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Manager ของ โครงการ G1/G2 Asset Transition
นาง รัชฎา เลิศวณิชย์วัฒนา ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนประเทศโมซัมบิก
นาย ลักษณ์ ปสุตนาวิน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความปลอดภัย
นาง ลาวัลย์ พรสกุลศักดิ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม
นางสาว วรรณฤดี จริยะพิสุทธิ์ รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 2
นาย วันชัย มหาสุวรรณชัย ผู้จัดการอาวุโส สังกัด กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน
นาย วิโรจน์ เวชมงคลกร ผู้จัดการอาวุโส โครงการสำรวจประเทศเมียนมาร์ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Exploration Project Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นาย วีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการผลิตเอส 1
นาย ศักดิ์ชัย สาระเวก ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานโครงการระหว่างประเทศ ปฏิบัติงานตำแหน่งสมทบตำแหน่ง Senior Manager, Business Support Division บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. (CPOC) ประเทศมาเลเซีย
นาย ศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
นาย ศุภกร กฤษฎาสิมะ ผู้จัดการอาวุโส สังกัด สายงานโครงการพัฒนา และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Co-General Director, Groupement Bir Seba ประเทศแอลจีเรีย
นาย ศุภการณ์ ธนทิตย์ ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 1
นางสาว โศภิษฐา โชติช่วง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นาย สรพล อัศวเทวาเกียรติ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์ปิโตรเลียม
นาย สัญชัย พงศ์อรพินท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลุมเจาะนอกชายฝั่ง ประเทศไทย
นาย ปิยะ สุขุมภาณุเมศร์ รักษาการผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนประเทศเมียนมาร์
นาง สุชาดา จิรัฐิติเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจปิโตรเลียมและบริหารการลงทุน สายงานกลยุทธ์องค์กร
นาง สุธาสินี จงจิตตกุล รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ โครงการเมียนมา และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Business Support Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นาง สุภาณี คชวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจและปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Manager, Asset Management ที่บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
นาย สุเมธ ลักษิตานนท์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
นาย สุรชัย สุขะหุต ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานบริหารซัพพลายเชน ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Technical Director at PTT Bahari Cakrawala Sebuku ประเทศอินโดนีเซีย
นาย สุวรรณ อำนวยผลวิวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัด กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ
นาง สุศมา ปิตากุลดิลก ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นาย เสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน
นาย อนันต์ อมรประภาวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม
นาย อนุตรา บุนนาค ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานการเงิน ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Managing Director บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
นาย อนุสรณ์ เทพจิตรา ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 1
นาย อนุสรณ์ วุฒิเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชน การจัดหาและสัญญา
นาย อวิรุทธ์ สิริมังคลกิตติ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียม โครงการผลิตนอกชายฝั่ง-ประเทศไทย
นาง อัญชลี แก้วหล้า ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาองค์กร
นางสาว อารี ฤทธิ์แพทย์ ผู้จัดการอาวุโส มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Manager, Petroleum Development Transition
นาย อิทธิพล นาคเบญจพร ผู้จัดการอาวุโส กฎหมาย