คณะกรรมการบริษัท

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
อายุ : 67
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 28 มี.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.

 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

การศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) Stanford University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 2554 – ม.ค. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด  
 • 2554 – 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2556 กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2556 กรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2555 กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
 • 2547 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทีลีน จำกัด
 • 2552 – 2554 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)2551 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายและรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2554 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

จากสภาวการณ์ของภาพรวมธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการใช้พลังงานทางเลือกมีแนวโน้มสูงขึ้น ปตท.สผ. จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ ปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หาโอกาสในการเพิ่มรายได้ และสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเติบโตในอนาคต     ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environment) และมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเหมาะสม ต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ ปตท.สผ. มีอยู่ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการทำงาน พัฒนาระบบการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ มีความคิดริเริ่ม สร้างนวัตกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้ ปตท.สผ. มีศักยภาพในการสร้างการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

บริหารงานตามจริยธรรมธุรกิจภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุน ส่งเสริมการทำงานแบบมืออาชีพ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดคือประเทศและองค์กร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 4/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การสัมมนา The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การเสวนาเชิงวิชาการ The 1st PLATTS-PTT Day จัดโดย ปตท. และ Platts McGraw Hill Financial
 • Chairman Forum: “Clean Business: What is the Chairman Role?” 1/2014
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Chaiman Program (RCP) 35/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 14/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00038

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี